ردیف

                                              سؤالات زبان فارسی ۱

بارم

الف

زبان شناسی :4نمره

1-جا های خالی راپرکنید:

به شکل هایی از زبان که هرکدام درجا وموقعیتی معین بکارمیروند..........گفته می شود.

به کمک ویژگی.........زبان ازکلمات محدود جمله های نامحدود می سازیم.

2-سطوح زبان شناسی را نام ببرید.

3- صورت های نظیر«به باغ اندرون»و«شنیدستم»درکدام شاخه ی زبان شناسی

مورد مطاله قرار می گیرد؟

4-رابطه ی معنایی«چنار ودرخت »،«دانش وعلم »،«آفتاب وسایه »،«باباوپدر»رابیان کنید.

 

5-نام دیگرزبان شناسی همگانی چیست؟

 

6-مشکلات مطالعه ی زبان رانام ببرید:

 

 

 

1

 

 

75/.

 

25/.

1

 

25/

 

75/..

ب

 

نگارش:5نمره

1-کدام یک ازگزینه های زیرازویژگی های زبان ادبی نیست ؟

الف )خواننده بی نیاز از تامل درالفاظ مقصود را در می یابد .

ب)چند پهلو نوشتن در آن حسن وزیبایی می آفریند.

2-کدام یک ازعبارت های زیر برای ساده نویسی بهتر است ؟

الف )از جای بشد   ب)حیلت کردم    ج)عاشق درس بود.

 

 3- اساسی ترین ویژگی نامه های خصوصی ودوستانه را بنویسید.

 

 

4-به جای واژه های زیربرابرهای مناسب بنویسید:  مستعمل:               علی هذا

 

5-کدام گزینه یکی ازراههای پرورش مطلب درانواع نوشته های علمی وادبی است؟

الف)ویرایش       ب)مقایسه        ج)آرایه ی ادبی

 

6-ویرایش فنی مربوط به جنبه های .........، ..........و........است.

 

6-روش های خلاصه نویسی رانام ببرید.

 

7-باحذف مترادف ها جمله های زیر راکوتاهتر کنید بطوری که مفهوم اصلی حفظ شود .

هر که با عقلا وخردمندان مشورت وهم اندیشی کند درواقع شریک

عقل واندیشه ی آنها میشود.

 

 

 

5/.

 

 

 

5/.

 

 

1

 

 

5/.

 

5/.

 

75/.

 

 

5/.

 

75/.

ج

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

املا وبیاوزیم:3نمره

1-شکل صحیح گروه  کلمات زیر را بنویسید:

قاضی ی شهر                فرمایشات عالی                 بنده خدا              نماینده ی اصلح تر

 

2-گزینه های زیر را اصلاح کنید:

الف)آیا کجا برای درس خواندن مناسب است.

ب)من برعلیه کسی عمل نمی کنم

 

                                        سؤالات

 

1

 

 

 

5/.

 

 

بارم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

د

 

 

3-شکل درست گروه کلمات زیر رابنویسید:

 

 

تعسی وپیروی                شمشیر وهمایل                  دناعت وپستی       

      حقوق شندر قاز

 

4-چه کلمه هایی اهمیت املایی دارد؟

الف)عربی رایج درفارسی باشد.   ب)چندشکل مکتوب داشته باشد.

ج)کلمات غیر عربی رایج درفارسی باشد . د)الف وب

 

 

 

 

1

 

 

5/.

 

 

 

 

 

دستورزبان :8نمره

1-ازمصدر «شناختن»موارد زیر رابسازید:  (برای یکی ازصیغه های دلخواه )                                                

مضارع التزامی               ماضی نقلی                آینده                  صفت مفعولی

 

2-انواع اسم های زیر راازلحاظ ساختمان مشخس کنید:(ساده ،مشتق ،مرکب)

ترشی (                  ) چهل چراغ(                 ) زرافه (                ) زاغچه(                 )

 

3- برای جدول زیریک گروه اسمی بنویسید.

                                

     وابسته

     هسته

وابسته

صفت تعجبی

      اسم

صفت بیانی

................

....................

..................

 

4-درگروه های اسمی مشخص شده ی  زیر وابسته های  پسین راباپیکان به هسته متصل کنیدونوع آنها را بنویسید.

 هرانسان باید لباس مناسب با ازش ها رابه تن کند.

                 ------------   -------

5-کدام گزینه همان نهاد پیوسته است؟  الف)فعل        ب)مسند   ج)شناسه    د)ضمیر

 

6-انواع صفت های بیانی را درنمونه های زیرمشخس کنید(صفت فاعلی،مفعولی،لیافت،نسبی).

رونده (               )  پوشیدنی (                ) محمدی(              ) گفته (               )

 

7-کدام یک ازترکیب های زیرمضاف ومضاف الیه یا موصوف وصفت هستند ؟

کلید خانه (                              )آسمان آبی

 

8-وظیفه ی وابسته ها توضیح برخی ویژگی های...............است.

 

9-درنوشته ی زیر قید ها راشناسایی کنیدو نوع آنها را بنویسید.

آن شب اصلاً ازحرفهای اوسردر نیاوردم.  قرار بود همان روز مجید با اتوبوس برود

 

10-جاهای خالی را بانقش نمای مناسب پرکنید.

اولین روزی که .....دیدن دوستم رفتم.او.....درمزرعه دیدم.ما.....ایران افتخار می کنیم

11-حرف ربط هم پایه سازو وابسته ساز را درنوشته ی زیر مشخص کنید.

سعدی اگر به درگاه بزرگان می رفت برای آن بود که ستمکاری را ازظلم کردن باز دارد

.

 

1

 

 

 

 

1

 

 

75/.

 

 

 

 

 

 

 

1

 

25/.

 

1

 

 

 

5/.

 

25/.

 

 

1

 

 

75/.

 

5/.

 

            موضوع امتحان:ادبیات فارسی 1           مدت :60دقیقه

 

نام ونام خانوادگی :                                                  شماره صندلی                   تاریخ امتحان

ردیف

                                             سؤالات

بارم

الف

 

ابیات وعبارت های زیر را به فارسی روان برگردانید:6نمره

1-مردمی که تمام عمردرلاک خودشان بودند:

2-دراین کارتعبیه ای هست:

3-زکشتن جوی نیست پروای من:       

4-گفتندبه اتفاق یک سر            کزکعبه گشاده گردداین در             

 

5-الهی همیشه نان سواره باشد و اوپیاده :

6-مرد پارسی هم دست تنگ بود و وسعتی نداشت که حال مرا مرمّتی بخشد.

 

7-هنوزدماغش هوای کوه را داشت :

8-مدتی بود که پیر مرد افتاده بود:

9-خداآن ملتی را سروری داد                       که تقدیرش به دست خویش بنوشت

 

10-این شیوه ی دریّ توچون دود می رود:

 

 

 

5/.

5/.

5/.

1

 

5/.

1

 

5/.

25/.

75/.

 

5/.

ب

درک مطلب :4نمره

الف)-متن زیر را بخوانید سپس به پرسش ها پاسخ دهید:

تفاوت عمده ی فرهنگ غربی وفرهنگ اسلامی،درتعریف انسان منعکس می شود.

اگرانسان برحسب فرهنگ غربی موجودی است که معنویت ،فرع وروبنای زندگی مادی اوست

،درفرهنگ اسلامی موجودی است که معنویت،کمال مطلوب وغایت ونهایت زندگی اوست.

نکته ی مهم این است که دراسلام، معنویت وروحانیت به هیچ روی درمقابل مادیت

وجسمانیت قرارنگرفته است .دین برای آن نیامده است تا ما را ازجسم یک سره غافل

سازدوازدنیا جدا کند،بلکه برای آن است که به مااندازه بیاموزد.

1-تفاوت عمده ی فرهنگ غربی واسلامی درچیست؟

2-به نظرنویسنده، آیا اسلام  ومادیت درمقابل هم است؟

3-به نظر نویسنده، هدف از آمدن دین چیست؟

4-درمتن، انسان درفرهنگ غربی واسلامی چگونه موجودی است؟

 

ب)با توجه به ابیات زیر به سؤلات پاسخ دهید:

یکی پرطمع پیش خوارزمشاه                    شنیدم که شد بامدادی پگاه

چو دیدش به خدمت دو تا گشت وراست               دگر روی بر خاک مالید وخاست

1-فرد پرطمع چه زمانی به پیش خوارزمشاه رفت؟

 

2-فرد پرطمع وقتی که خوارزمشاه رادید چه کار کرد ؟

 

 

 

2-«بند پوتین را محکم بستن »کنایه ازچیست؟

 

 

 

 

 

 

5/.

5/.

5/.

5/.

 

 

 

 

75/.

 

 

75/.

 

 

5/.

ج

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

-----

 

 

خودآزمایی:4نمره

  1. درشعر« خط خورشید»آسمان ،ستاره ،شب و خزان نماد چیست ؟

 

  1. .منظور از«لباس انسان پرچم کشور وجوداوست »چیست؟

 

  1. ازنظر نویسنده ی قابوس نامه «،لازمه ی بزرگی »درچیست؟

 

  1. جمله ی«آن طرفش رافراشان می دانند وچوب دستی های آنان»یعنی چه ؟

 

 

 

1

 

5/.

 

5/.

 

5/.

 

بارم

----

5/.

 

5/.

 

5/.

 

 

  1. معادل امروزی عبارت های زیر رابنویسید:

 

بخواستم رفت                        برنشین

      6.به نظر جلال،فریاد نیما را درکجا می توان شنید؟

     7.مقصوداز«لفظی که پیش هر سخنم آورد سجود »چیست؟

 

 

د

 

دانش های ادبی (تاریخ ادبیات ،مقدمه ی درس ها وبیاموزیم)3نمره

1.دو مورد ازاصلی ترین مسایل ادبیات پایداری رانام ببرید :

 

2.معروف ترین اثر علامه علی اکبر دهخدا رانام ببرید:

      3.درادبیات مشروطه «دوره ی بیداری» به چه دوره ای میگویند؟

      4.جان مایه ی شعرملک الشعرای بهار چیست؟

     5.ثبت دیده ها ،شنیده ها وتجربیاتی که فرد درمسیر سفرخویش به نقاط دور ونزدیک

به آن هادست می یابد به آفرینش آثاری خواندنی ودل پسند به نام ..................می انجامد.

     7.داستان«لیلی ومجنون »سروده ی کیست ؟

     8.دراین جمله «آبشاری طلایی برشانه هایش ریخته بود »چه آرایه ی ادبی بکار رفته است؟

    9.این شعر از چند بند هموزن تشکیل شده است.هربند شامل چهار مصراع است

ومصراع های زوج آن هم قافیه اند.به این نوع شعر ...................یا.....................می گویند.

 

     10.نوشته هایی که مضمونی شاعرانه دارند.......................می گویند .

 

 

 

5/.

 

25/.

25/..

5/.

25/.

25/.

 

25/.

5/.

 

25/.

 

و

 

معنی لغت:2نمره      (هرمورد 25/.)

 

1- واژه های مشخص شده را معنی کنید :

شربه سبب خبث طینت آن را نپذیرفت .معلم مشوّش بود ،گریزی رندانه زد.

خداوند همه ی بندگان را از

              ----   ----                            -----                   ------

عذاب قرض ودَین فرج دهاد.

                ----  ---

بار اول که پیرمرد رادیدم درکنگره ی نویسندگانی بود که خانه ی فرهنگ شوروی

در تهران عَلَم کرده بود.

                                   -------                                                                        --------

 

 

ی

حفظ شعر :1نمره

جاهای خالی راپرکنید:

بوی گل وبانگ مرغ برخاست                        ..................................................

 

تو رامن چشم در راهم ................

گرم یاد آوری یا نه  من از.....................

 

 

5/.

 

25/.

 

25/.

 

 

                                                          موفق باشید

 

 

 

 

جمع

20

 

 

 تاريخ : دوشنبه بیست و پنجم اردیبهشت ۱۳۹۱ | 20:54 | نویسنده : احمد عبدل زاده |
.: Weblog Themes By VatanSkin :.